დაცული ბარკოდების წასაკითხი მოწყობილობები

კითხულობს ნებისმიერ 1D ტიპის ბარკოდებს, დაზიანებულს და დაბინძურებულსაც კი. მყარი კონსტრუქციის ამ მოწყობილობაში გამოიყენება თავისებური ლოგიკა ინფორმაციის სწრაფი და საიმედო რეგისტრაციისთვის. სპეციალური დამადასტურებელი რეჟიმების საშუალებით ოპერატორები არკვევენ წარმატებით განხორციელდა თუ არა სკანირება. კორპუსის ჰერმეტიზაცია IP65 კლასის მიხედვითაა შესრულებული, რაც მტვრისგან საიმედო დაცვაა ისევე როგორც შემთხვევითი მრავალჯერადი დავარდნებისგან ისეთ მყარ ზედაპირებზე როგორიცაა ბეტონი. მოწყობილების ინტერგირებული ინტერფეისი საშუალებას გვაძლებს მივუსადაგოდ სხვადასხვა ადმინისტრაციული კომპიუტერის ბაზას.

უსადენო ხელის სკანერი LS3408-ER შეუძლია ერთ განზომილებიანი ბარ კოდების წაკითხვა უმძიმეს პირობები - მაშინაც კი, როდესაც ეტიკეტი ცვალებად მანძილზეა. სკანირების მანძილი 10 სმ-დან 13 მ-დმეა. ეს მოწყობილობა იდეალურად მიესადაგება საწყობებს და საწარმოო დაწესებულებებს.  გრძელი სამუშაო ცვლების დროს, მოდელის ეგრონომიული დიზაინი საგრძნობლად აადვილებს მუშაობის პროცესს. ინტერგირებული ინტერფეისი საშუალებას გვაძლებს შევუსაბამოთ სხვადასხვა ადმინისტრაციული კომპიუტერის ბაზას.

ხელის ბარკოდების სკანერი  LS3008, მსუბუქი და ერგონომიული დიზაინი გვაძლევს მნიშვნელოვან გაუმჯობესება პროდუქტიულობაში მსუბუქი მრეწველობის, ჯანდაცვის და საცალო რეალიზების სფეროებში.  კონსტრუქციაში არ გვხვდება შემაერთებელი შლეიფები – სკანერის დაზიანებისკენ უმეტეს წილად მიდრეკილი კომპონენტები.

მოწყობილობა საშუალებას გვაძლებს ბარ კოდის წაკითხვა მოხდეს არა დამიზნების პრინციპითაც. სკანირების დისტანციის დიდი მანძილი ხელს უწყობს მოხერხებულ სამუშაო პროცესს. თხევად პოლიმერული სკანირების ტექნოლოგია საგრძნობლად ამცირებს ცვეთას, ხოლო ფიზიკური ზემოქმედებების გამძლე კორპუსი ამაღლებს პროდუქტიულობას.

გაუმჯობესებული კორპუსის ციფრული სკანერების ეს ხაზი ძირითადად გამოიყენება ინფორმაციის შეგროვების რთულ ინდუსტრიულ ზონებში. ციფრული ფოტოგრაფირება-სკანირების ინოვაციური  ტექნოლოგიის გამოყენება საშუალებას გვაძლევს პირდაპირი მარკირების (DPM), 1D და 2D ტიპის ბარკოდების სწრაფ წაკითხვა/რეგისტრაციას და მონაცემების იდენტიფიცირების სისტემას (IUID).  DS3508 სერიაში წარმოდგენილია სკანერების რამოდენიმე სპეციალიზებული ტიპი, რომელიც მოხერხებული არჩევანის გაკეთებას უწყობს ხელს.
DS3508-SR: 1D/2D ბარ კოდები; წაკითხვა/გამოსახულების გადაცემა

DS3508-HD: 1D/2D ბარ კოდები; სპეციფიკური პატარა 2D ბარკოდების წაკითხვის იპტიმიზაცია/გამოსახულების გადაცემა

DS3508-DP: 1D/2D ბარ კოდები; პირდპაირი მარკირების კოდები (DPM); მონაცემების იდენტიფიცირების სისტემის მხარდაჭერა (IUID); წაკითხვა/გამოსახულების გადაცემა

Bluetooth® ტექნოლოგიის მხარდაჭერით კითხულობს პრაქტიკულად ყველა 1D ტიპის ბარკოდებს ნებისმიერი დაშორებიდან.  LS3578-ER მოდელი უკაბელო სკანერს შეუძლია ეტიკეტების რეგისტრაცია 10 სმ-დან 13 მ-დმე. რეალურად, ეს ყველაზე დიდი დაიაპაზონია დაცული ხელის ბარკოდების წამკითხავ მოწყობილობებში.

მოწყობილობა შექმნილია რთულ და სტრესულ სიტუციებში გამოსაყენებლად, მაგალითისთვის: საწარმოო ფაბრიკებში, სადისტრიბუციო ცენტრებში, საწყობებსა თუ სხვა. კორპუსის ჰერმეტიზაცია IP65 კლასის მიხედვითაა შესრულებული, რაც მტვრისგან საიმედო დაცვაა ისევე, როგორც შემთხვევითი მრავალჯერადი დავარდნებისგან მყარ ბეტონიზირებულ ზედაპირებზე.

LS3578-FZ დაცული სკანერი დაფუძნებულია არაზუსტი ლოგიკის ტექნოლოგიაზე, რაც საშუალებას გვაძლევს პირველივე ცდიდანვე წაიკითხოს ნებისმიერ 1D ტიპის ბარკოდები. როგორც დაზიანებული, ასევე დაბინძურებულიც.

Bluetooth® ტექნოლოგიის მხარდაჭერით შესაძლებელია უსადენო კავშირი ადმინისტრატორ კომპიუტერსა და სკანერს შორის შესაბამისად ოპერატორები არ არიან შეზღუდულნი გადაადგილებაში. საიმედო კორპუსი მნიშვნელოვნად ამცირებს დაზიანების შემთხვევებს რაც შესაბამისად მომსახურების დანახარჯების შემცირებაზე აისახება.

 

სკანერები ის მოწყობობაა, რომელიც გამსაზღვრელია თქვენი თანამშრომლების სწრაფი და პროდუქტიული მუშაობის, მაგრამ იმ შემთხვევებში, როდესაც საჭიროა ინფორმაციის მოპოვება ამა თუ იმ პროდუქტზე, უბრალო სკანერი შეიძლება არ იყოს საკმარისი.

MT2000 სერია წარმოადგენს მობილურ, ხელის ტერმინაში რეალიზებულ სკანერის უბრალოობის და მაღალინტელექტუალურ მობილურ კომპოუტერის მოხერხებულ კომბინაციას. მოწყობილობას შეუძლია 1D/2D ტიპის ყველა ბარკოდის და დეტალების პირდაპირი მარკირების(DPM) წაკითხვა/რეგისტრაცია. МТ2000 საშუალებას გვაძლევს შევიყვანოთ ჩვენთვის სასურველი ინფორმაცია კლავიატურით, შემდგომი დათვალიერა-შემოწმების და ჩასწორების შესაძლებლობით. ტერმინალს შეუძლია ინფორმაციის სკანირება და გადაცენა უსადენო (802.11a/b/g სტანდარტის) ქსელის, Bluetooth-ის ან თუნდაც საკაბელო საშუალებითაც. ეგრონომიული დიაზინი ხელს უწყობს ექსპლუატაციას ყველაზე რთულ და სტრესულ სიტუაციებში. МТ2000 მოდელი შემქნილია “.Net”-ის ბაზაზე, რას მნიშვნელოვნად აადვილებს დამატებების შექმნა, ხოლო MCL კლიენტის საშუალებით შესაძლებელია უკვე შემქნილი აპლიკაციების იმპლემენტაცია.

გაუმჯობესებული კორპუსის ციფრული სკანერების ეს ხაზი ძირითადად გამოიყენება ინფორმაციის შეგროვების რთულ ინდუსტრიულ ზონებში. ციფრული ფოტოგრაფირება-სკანირების ინოვაციური  ტექნოლოგიის გამოყენება საშუალებას გვაძლევს პირდაპირი მარკირების (DPM), 1D და 2D ტიპის ბარკოდების სწრაფ წაკითხვა/რეგისტრაციას და მონაცემების იდენტიფიცირების სისტემას (IUID).  DS3578 სერიაში წარმოდგენილია სკანერების რამოდენიმე სპეციალიზებული ტიპი, რომელიც მოხერხებული არჩევანის გაკეთებას უწყობს ხელს.
DS3578-SR:  1D/2D ბარ კოდები; წაკითხვა/გამოსახულების გადაცემა

DS3578-HD: 1D/2D ბარ კოდები; სპეციფიკური პატარა 2D ბარკოდების წაკითხვის იპტიმიზაცია

DS3578-DP: 1D/2D ბარ კოდები; პირდპაირი მარკირების კოდები (DPM); მონაცემების იდენტიფიცირების სისტემის მხარდაჭერა (IUID);